Ministro  won  €24.40
Viteca  won  €14.60
casino2a  won  €43.20
Ministro  won  €17.00
casino2a  won  €36.00