bigjiggaj  won  €22.00
Abrestain  won  €25.16
Charlie  won  €33.60
Viteca  won  €827.40
Charlie  won  €48.00