casino2a  won  €43.20
casino2a  won  €64.80
casino2a  won  €122.40
Charlie  won  €65.00
Ministro  won  €17.70